افتتاح کارخانه تولیدی شرکت دانش بنیان کیمیا کاشت اطبا به فرمان ریاست جمهوری محترم

افتتاح کارخانه تولیدی شرکت دانش بنیان کیمیا کاشت اطباء به فرمان ریاست جمهوری محترم

افتتاح کارخانه تولیدی شرکت دانش بنیان کیمیا کاشت اطباء به فرمان ریاست جمهوری محترم در فروردین ماه ۱۳۹۶