تقدیرکمیته امداد از مدیر کارخانه محترم شرکت کیمیا کاشت اطبا

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اهداء لوحی از مدیر کارخانه کیمیا کاشت اطبا #مهندس سعیدعربی تقدیر و تجلیل نمود

☸ کارخانه کیمیا کاشت تاکنون 4 نفر از مددجویان متخصص و جویای کار تحت حمایت امداد را در کارخانه بکار گیری کرده است

☸ حمایت از مددجویان جویای کار در قالب طرح کارفرمایی از دیگر برنامه های کیمیا کاشت اطبا در فاز دوم کارخانه میباشد.