تقدیر کمیته امداد از مدیر عامل محترم شرکت کیمیا کاشت اطبا

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اهداء لوحی از #حاج اکبرعربی مدیرعامل کیمیا کاشت اطبا در زمینه حمایت همه جانبه از خانواده های تحت حمایت تقدیر کرد

🔷 حاج اکبر عربی از ابتدایی تاسیس شرکت همواره حامی ایتام و نیازمندان کردستان بوده و در مناسبتهای مختلف کمکهای قابل توجهی به خانواده های تحت حمایت اهداء نموده است

🔶 بمناسبت 21 رمضان امسال نیز تعداد قابل توجهی بسته مواد خوراکی و #تعداد1000بستهغذایگرم را در محل آشپزخانه کمیته امداد تهیه و تحویل نیازمندان کرد