حضور اصحاب رسانه در مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۷

حضور اصحاب رسانه در مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۷ همزمان با روز خبرنگار در کارخانه دانش بنیان کیمیا کاشت اطباء برگزار گردید. در این جلسه ۴ ساعته در خصوص راهکارهای افزایش تولید و کیفیت بالای آن پرسش و پاسخ به عمل آمد.