حضور مدیران ارشد استان کردستان

حضور رئیس سازمان صنعت معدن کردستان
حضور رئیس سازمان تعاون ‚ کار و امور اجتماعی
حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی کردستان
حضور رئیس امور مالیاتی شهرستان دهگالن
زمان: 16 اسفند 1401