سمپوزیوم اختصاصی

سمپوزیوم اختصاصی
انجمن پریودنتولوژی ایران – شاخه خراسان
استاد :دکتر یوسف جانباز

سخنرانی:Advance Fresh Socket Implantation
مورخ: ۴ مرداد ۱۳۹۸