ناجی هندبال کردستان آمد

با برگزاری مجمع انتخاباتی جناب آقای اکبر عربی با کسب ۱۷ رای و کل آرا ماخوذه به مدت چهار سال از سوی مجمع به عنوان رئیس هیات هندبال استان کردستان انتخاب شد.