کارگاه تخصصی سینوس لیفت – سخنران آقای دکتر احسان هوشیار

توضیحات داخل: کارگاه تخصصی نکات طالیی بالینی در درمان آگمنتاسیون)لیفت(سینوس ماگیالری در کنگره ساالنه
انجمن دندانپزشکان ایران اکسیدا2022 /
استاد: جناب آقای دکتر احسان هوشیار )متخصص جراحی لثه و ایمپلنت- عضو هیات علمی و استادیار دانشکده
دندانپزشکی ارومیه
زمان: 27 خرداد 1401